Skolan ska vara en säker och trygg plats

Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan, samtidigt som skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Stockholm initierat ett arbete som syftar till att ta ett samlat grepp om det brottspreventiva arbetet i skolan.

Barn ska inte vara rädda för att gå till skolan

Skolan är en institution där en stor del av uppväxten tillbringas. Dess viktiga roll i våra liv och för vår framtid kan därför inte underskattas. Samtidigt kan skolan vara en otrygg plats med våld, hot och kränkningar. De konsekvenser detta har för de drabbade och för samhället är betydande.

Elevers utsatthet för brott

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) undersöker elevers utsatthet för brott genom självdeklarationsundersökningar, där eleven själv får svara på frågor om utsattheten för brott samt rädslan för brott. Skolan anges som en av de vanligare brottsplatserna i dessa undersökningar.

Elevers trygghet i skolan

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen och riktar sig till elever i årskurs 5, 8 (tidigare årskurs 9) och år två på gymnasiet. År 2022 svarade 18% i årskurs 8, 14% i årskurs 5 och 10% i år två på gymnasiet att de känner sig otrygga i skolan. Otryggheten i skolan har således ökat över tid.

Situationen i skolan

19%

av eleverna uppger att de utsatts för misshandel år 2021. Bland både tjejer och killar som utsatts för lindrig misshandel var skolan eller skolgården den vanligaste brottsplatsen. Detta gällde för drygt 49% av de utsatta tjejerna och drygt 68% av de utsatta killarna (Brå).

9%

av flickorna i årskurs 9 uppger att de undvikit skolan en hel dag på grund av rädsla för att utsättas för brott. För pojkarna i årskurs 9 är det 5% (Brå).

Konsekvenser av elevers utsatthet

Minskad trygghet

Försämrad inlärningsförmåga

Sömnproblem

Ökad psykisk ohälsa

Undvikande beteende

Ökad risk för skolattacker

Gör skillnad!

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge tagit fram ett verktyg för att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.