För dig som är elev

Den här sidan riktar sig till dig som är elev i skolan. Här har vi samlat viktig information som kan vara bra för dig att känna till.

Dina rättigheter

Som elev i svensk skola har du flera rättigheter enligt svensk lag. Du har tillsammans med alla elever i Sverige rätt att vara trygg i din skola. Dessutom har du rätt till en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.

Enligt FNs barnkonvention, som är svensk lag sedan 2020, ska du som barn och elev skyddas från allt fysiskt och psykiskt våld. Vidare har du rätten att komma till tals i alla beslut som rör dig.

Den här informationsfilmen riktar sig till dig som är skolelev som vill veta mer om dina rättigheter att inte utsättas för brott och rätten till en trygg skolmiljö.

Lagstadgade krav som stärker elevers rättigheter

Barnkonventionen

3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld

12. Barn har rätt att komma i tals i alla frågor som rör dem

33. Barn har rätt att skyddas från narkotika

Skollagen

5 kap. 3 § Skolmiljön ska präglas av trygghet

5 kap. 5 § Eleverna ska vara delaktiga i utformningen av ordningsregler

6 kap. 6 § Inom varje skola ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling

Du kan läsa mer på Barn- och elevombudets hemsida

Känner du dig otrygg på nätet?

Vad gör jag om skolan inte tar sitt ansvar?

Skolan är skyldig att hjälpa dig

Om du som elev har blivit utsatt av någon på skolan, är skolan skyldig att hjälpa dig. Om du inte tycker att skolan har tagit sitt ansvar och du fortfarande känner dig otrygg och orolig för att utsättas igen kan du vända dig till den så kallade huvudmannen för skolan.

Vem är “huvudman”?

Om du går på en kommunal skola är det kommunen som är huvudman. Om du istället går på en fristående skola är det styrelsen för skolan som är huvudman.

Huvudmannen är vid din anmälan skyldig att skyndsamt utreda händelsen vidare. Ta gärna hjälp av någon vuxen för att kontakta huvudmannen.

help

Får du fortfarande inte hjälp?