Material

Här nedan har vi samlat det undervisningsmaterial och hjälpmedel som finns tillgängligt från oss på Stiftelsen Tryggare Sverige, eller som vi skapat tillsammans med andra.

Publikationer

Handbok – PluggaTryggt

Stiftelsen Tryggare Sverige har i samarbete med Växjö Kommun, Västerås stad och Hemsö Fastighets AB tagit fram PluggaTryggt – handboken för planering av säkra och trygga skolmiljöer, inom ramen för BoTryggt2030.

Kortskrift – Trygghet i skolan

Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans tagit fram “Trygghet i skolan” som syftar till att inspirera om hur situationell brottsprevention kan användas för att nå upp till Barnkonventionen och Agenda2030.

Verktyg – Tryggare Skola

Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge tagit fram verktyget “Tryggare Skola”. Verktyget syftar till att underlätta samt systematisera det brottsförebyggande arbetet i skolan.

Rapport – Trygghet i skolan

Denna rapport syftar till att inspirera kommuner, huvudmän m.fl. aktörer om hur situationell brottsprevention kan användas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

Bok – Ta din unge och spring

Boken visar hur utsattheten i skolan och de processer som omger utsatthet kan upplevas för den utsatta eleven och dess vårdnadshavare.

Utvärderingar

Resultatet från Länsstyrelsen i Blekinges utvärdering av verktyget Tryggare Skola visar att samtliga fem medverkande skolor var positivt inställda till verktyget och dess potential att öka tryggheten och minska brottsligheten. Flera av respondenterna uppgav även att kunskapen om trygghet och säkerhet på skolorna hade ökat.

Verktyget Tryggare Skola har med finansiering från Brå utvärderats av Högskolan i Borås. Resultatet visar att verktygets systematik, elevperspektivet och metodik uppskattades. Resultatet antyder även att arbetet tycks ha haft en positiv inverkan på mätbara aspekter som studiero, den fysiska miljön samt elevinflytandet.

Affischer

Skriv gärna ut, fyll i och sätt upp på din skola

Affisch – Förebyggande arbete

Affisch – Kontakta en vuxen

Affisch – Små elefanter

Media