Tryggare Skola

Verktyget Tryggare Skola syftar till att underlätta säkerhets- och trygghetsarbetet i skolor. Verktyget finns fritt tillgängligt och kan användas för att systematisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nedan kan du läsa om de olika stegen som finns med i verktyget.

Bakgrund

Verktyget Tryggare Skola har utvecklats av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge. Arbetet startade under hösten år 2019, där en första version av verktyget tillämpades på fem skolor i Blekinge län. Sedan dess har verktyget utvärderats, utvecklats och tagit form.

Syfte

Verktyget Tryggare Skola syftar till att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det görs genom att en tydlig lägesbild tas fram. Verktyget utgör en grund som olika aktörer kan samlas och samverka kring, vilket resulterar i konkreta åtgärdsförslag. Målet är att skolor ska vara säkra och trygga platser för de som vistas och verkar där.

Målgrupp

Verktyget Tryggare Skola riktar sig till de aktörer som på direkt eller indirekt sätt har möjlighet att påverka skolors inre och/eller yttre fysiska miljö, alternativt den psykosociala arbetsmiljön. Det inkluderar till exempel kommunala tjänstepersoner, skolpersonal, stadsplanerare, personal inom elevhälsa, pedagoger, vaktmästare, poliser, fastighetsförvaltare och socialsekreterare.

Fas 1

Planering

STEG 1: UTSE SAMORDNARE

Vem är det som samordnar hela processen? Finns de resurser som behövs internt eller behöver uppdraget in- eller outsourcas?

STEG 2: FORMA ARBETSGRUPP

Vem kan utföra vilket moment? Vilka aktörer kan hjälpa och stötta skolan i framtagandet av åtgärder? Vilka elever kan och vill gå med i arbetsgruppen?

STEG 3: UPPSTARTSMÖTE

Vilka resurser finns? Hur ska förankring ske? Vilken tidsplan kan processen ha? Vid vilka datum och tider ska arbetsgruppen samlas?

STEG 4: KOMPETENSUTVECKLING

De roller som genomför något av momenten genomgår en utbildning kring verktyget samt tar del av utbildningsmaterial.

Fas 2

Kartläggning

STEG 5: GENOMGÅNG AV STATISTIK

Skolans statistik och enkäter granskas och resultaten analyseras.

STEG 6: GENOMFÖRANDE AV FOKUSGRUPPINTERVJU

Fokusgruppsintervjun genomförs och resultaten sammanställs.

STEG 7: GENOMFÖRANDE AV ELEVDIALOG

Elevdialogen genomförs och resultat sammanställs.

STEG 8: GENOMGÅNG AV STYRDOKUMENT

Skolans styrdokument samlas in och analyseras.

STEG 9: GENOMFÖRANDE AV TRYGGHETSBESIKTNING

Trygghetsbesiktning genomförs i skolans inre och yttre miljö generellt, samt med särskilt fokus på det som framkommit under steg 4, 5 och 6. Resultatet sammanställs.

Fas 3

Analys och val av insatser

STEG 10: ORSAKSANALYS

Sammanfatta resultatet i kartläggningen och identifiera fokusområden i resultatet.
Identifiera om fokusområdena beror på orsaker som handlar om skolans fysiska
miljö, sociala miljö eller skolans organisation.

STEG 11: IDENTIFIERING AV ÅTGÄRDER

Identifiera hur ni kan åtgärda de fokusområden som identifierats och prioriterats. När ni identifierar vilka åtgärder som kan minska problemen är det viktigt att beskriva vad åtgärden ska uppnå.

STEG 12: RESULTATUPPFÖLJNING

Bestäm i arbetsgruppen hur och när resultatet ska följas upp och vilka
ansvarsförhållanden som finns.

STEG 13: SLUTLIG SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLANEN

Slutlig sammanställning av handlingsplanen samt att handlingsplanen formaliseras.

Fas 4

Implementering

STEG 14: ÅTERKOPPLING TILL ELEVER OCH PERSONAL

Skolans huvudman, personal och elever får återkoppling om resultatet av kartläggningen.

STEG 15: IMPLEMENTERING AV ÅTGÄRDER

Implementering av de åtgärder som identifierats i handlingsplanen.

STEG 16: UPPFÖLJNING OCH ÅTERKOPPLING

Arbetsgruppen samlas en sista gång för att tillsammans följa upp vad som hänt under implementeringsfasen och beslutar på hur arbetet ska tas vidare.

Handboken och verktyget
Tryggare Skola

Här finns det kompletta verktyget Tryggare skola fritt tillgängligt. Ladda ner verktyget och påbörja arbetet för att skapa säkra och trygga skolmiljöer.