Lanserign av Tryggare Skola 2.0

Bakgrund

Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan, här finns deras sociala nätverk och arbetsmiljö. Skolan är en viktig plats för utveckling och lärande vilket för med sig förväntningar som både elever, personal och kommunerna i sitt viktiga uppdrag ska leva upp till.

År 2020 lanserades första versionen av verktyget för spridning och test i både Blekinge län och resten av Sverige. Sedermera genomförde lektor Charlotta Thodelius från Högskolan i Borås en mer genomgripande utvärdering av verktyget år 2021-2022. Resultatet i utvärderingen medförde att verktyget reviderades och uppdaterades till version 2.0.

Verktyget förvaltas av Stiftelsen Tryggare Sverige och kommer kontinuerligt att uppdateras och utvecklas under de nästkommande åren utifrån vad utvärderingar visar kring användningen av verktyget.

Verktyget Tryggare Skola 2.0

Syfte

Vi vill vara med och bidra till en skola där elever trivs, känner sig trygga och inhämtar den
kunskap de behöver i livet.

Syftet med verktyget är att guida aktörer genom moment som kartläggning, orsaksanalys, val av insatser, genomförande och uppföljning, vilket bidrar till ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt. Genom hela processen deltar både elever och personal för att säkerställa skolbarns rättigheter enligt barnkonventionen.

Vi hoppas att verktyget blir användbart för många skolor i framtiden och att fokus på trygga och brottsfria skolmiljöer blir en fortsatt naturlig del av det kommunala brottsförebyggande arbetet.

Ytterligare information
Kontaktperson: Kriminolog Marika Haug
E-post: marika.haug@tryggaresverige.org
Telefon: 073-511 57 17 / 08-29 20 00
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm